An-Noor: het eerste licht (93/99 namen van Allah) (2023)

Arabische wortel:
Van de wortel nun-waw-ra (ن و ر), die de volgende klassieke Arabische connotaties heeft: licht geven, verlichten, vullen met licht, verhelderen, onthullen, zichtbaar maken, bloeien, in bloei staan ​​(geopenbaard), vlammend, laaiend en zichtbaar voor de zintuigen, verlichten, raad geven en advies geven.

Allah's licht beschreven:
Het licht van Allah, moge Hij verheerlijkt en verheven zijn, zoals beschreven in de hadith en de Koran,Abu Musa leverde over: De Boodschapper van Allah ﷺ stond tussen ons en hij vertelde ons vijf dingen. Hij zei: Voorwaar, de Verhevene en Machtige God slaapt niet, en het past Hem niet te slapen. Hij laat de weegschaal zakken en tilt hem op. De daden in de nacht worden tot Hem opgenomen vóór de daden van de dag, en de daden van de dag vóór de daden van de nacht. Zijn sluier is het licht. In de hadith overgeleverd door Abu Bakr (in plaats van het woord "licht") is het vuur. Als hij het (de sluier) terugtrekt, zou de pracht van Zijn gelaat Zijn schepping verteren zover Zijn zicht reikt.[1]

Musa (as) was de enige Profeet die met Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ heeft gesproken, en in zijn gesprek vroeg hij of hij hem kon zien: "En toen Mozes op Onze vastgestelde tijd arriveerde en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: "Mijn Heer, laat mij [Uzelf] zien zodat ik naar U kan kijken." [Allah] zei: "U zult zie Mij niet, maar kijk naar de berg; als het op zijn plaats zou blijven, dan zul je Mij zien." Maar toen zijn Heer aan de berg verscheen, maakte Hij het waterpas, en Mozes viel bewusteloos. En toen hij wakker werd, zei hij: 'Verheven bent U!Koran 7:143Dus we leren dat Allah's licht te krachtig is om te zien: "Visie neemt Hem niet waar, maar Hij neemt [alle] visie waar; en Hij is de Subtiele, de Bekende." (Koran 6:103)

De verschillende interpretaties:
Het is misschien voor de hand liggend, maar het vermelden waard. Wanneer we zeggen dat Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ Al-Nur (Het Licht) is, wordt dit niet letterlijk bedoeld. Het licht dat we zien is gemaakt en is niet eeuwig. Het wordt uitgezonden, geabsorbeerd, gereflecteerd en gebroken. De meeste geleerden zijn het erover eens dat het een naam en eigenschap van Allah is, het moet worden begrepen door de consequentie en de eigenschappen van licht. Licht verlicht, maakt dingen zichtbaar en wijst de weg door de duisternis. Dit leidt tot vele interpretaties van de naam An-Nur die we in detail zullen onderzoeken.

Het eerste begrip is door Zijn vermogen om de schepping te manifesteren. Duisternis is de afwezigheid van licht; als we geen licht hebben, blijft duisternis over. Evenzo kan worden gezegd dat als iets niet bestond, het verborgen of onbekend was. Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ heeft de macht om ze zichtbaar of bekend te maken door ze te creëren. Het lijkt misschien paradoxaal, maar de natuurlijke staat van bestaan ​​is niets. We kunnen niet doorgronden wat absoluut niets is, maar dat is de staat waaruit alle dingen voortkomen - het is de oorsprong. Mensen gaan er ten onrechte van uit dat het leven slechts de rangschikking van atomen en moleculen is, maar wie heeft de atomen en moleculen gemaakt? Wie was verantwoordelijk voor de perfecte, ordelijke opstelling? Wat houdt alles gaande en zorgt ervoor dat ze kunnen blijven? De enige logische conclusie op deze vraag is Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ. Zonder dat Hij zegt:kun fa yakoon, "Wees, en het is!"Koran 36:82, zouden ze niet bekend zijn.

Een tweede interpretatie is dat licht zich manifesteert; het maakt dingen die verborgen zijn - zichtbaar. Zijn licht werkt op vele niveaus. Er is niets dat voor Hem verborgen kan blijven. Hij is de Al-Baseer (Alziend) en As-Sami (Alhorend). Zijn licht onthult, en niets ontsnapt aan Zijn zicht. "En bij Hem zijn de sleutels van het ongeziene; niemand kent ze behalve Hij. En Hij weet wat er op het land en in de zee is. Geen blad valt of Hij weet het." (Koran 6:59)

Hij verlicht ook de mensheid door Zijn boek en Zijn Boodschappers (vrede zij met hen). Hij is een gids voor de verlorenen. Dus in die zin licht hij op licht. Van de duisternis van het niet-bestaan ​​naar het licht van het bestaan, van ongeleid naar geleid.

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDe boekenmisschienik kom naar jouOnze boodschapperShowaan jouveelMammajij wasJe bent verborgenvanDe boekenEn ze vergevenopveelmisschienik kwam naar jouvanAllahlichtEn hij schreefMubbin ٞ

Yaaa Ahlal het Boek qad jaaa'akum De Boodschapper van Allah was gezegend met een koffer, en het Boek was een koffer; qad jaaa'akum minal van Allahslaperigwa Kitaabum Mubeen

Engelse vertaling:
"O mensen van de Schrift, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen om jullie veel duidelijk te maken van wat jullie plachten te verbergen van de Schriften en veel over het hoofd te zien. Er is van Allah een licht en een duidelijk Boek tot jullie gekomen."— (Koran 5:15)

De duisternis binnen:
Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ beschrijft Zichzelf in vers 35 van Surah Nur als het "licht van de hemel en de aarde". Alles wat van Hem komt, komt door Zijn licht. In tegenstelling hiermee vermeldt Shaykh Tosun Bayrak hoe "het licht van het geloof de duisternis van ontrouw en zonde van binnen en van buiten elimineert, en ons naar het licht van de Waarheid en verlossing en sereniteit brengt. De duivel, en de eigen duivel, het ego, zijn degenen die graag in duisternis opereren en donkere huizen binnengaan.

De duisternis in de gelovige is hun ego. Het roept ons op om plezier na te jagen en dingen die verboden zijn, trekken ons van Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ. We kunnen over het algemeen licht in ons leven en de wereld brengen door de geboden van Allah te volgen. Door verwantschapsbanden te onderhouden, vrede te verspreiden, kwaad te onderdrukken, geschenken te geven, vrienden en buren te eten te geven, de salaat te bidden, Hem te gedenken in onze gebeden, zakat te geven aan de behoeftigen, geduldig te zijn, dankbaarheid te beoefenen, de rechten van ouders, kinderen en vrouwen te respecteren en hoog te houden. Dit is de leiding van Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ die de harten verlicht.

۞ٱللَّهُLichtNaar de hemelEn het landleuk vindenZijn lichtals misjkaWaarineen lampAl-Masbahinflesde flesalsofplaneetدورِيّٞaanstekenvanboomgezegendzaytounaNeeOostelijk ٖNeeNiet-religieusBijnazijn olielicht opwaloLmraak het aanvuurLichtopLichtHij begeleidtAllahvoor Zijn lichtvanHij wilEn hij slaatAllahDe spreekwoordenvoor mensenEn Allahetenietsdeskundig

Allah is de voedster van de hemelen en de aarde; masalu noorihee gekleed in een overhemd feehaa misbaah; almisbaahu vergoeding zujaajatin azzujaajatu ka annahaa kawkabun durriyyuny yooqadu min shajaratim mubaarakatin zaitoonatil laa shariqiyyatinw wa laa gharbiyyatiny yakaadu zaituhaa yudeee'u wa wet lam tamsashu naar; noorun 'zonder licht; de reis van de lahuLinoorheemai yashaaa'; van yadribul laahul amsaala linnaas; bij Allah, de bikulli shai'in Aleem

Engelse vertaling:
"Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. Het voorbeeld van Zijn licht is als een nis waarin zich een lamp bevindt, de lamp is in glas, het glas alsof het een parelwitte ster is, verlicht door [de olie van] een gezegende olijfboom, noch van het oosten noch van het westen, waarvan de olie bijna zou gloeien, zelfs als het onaangeroerd zou zijn door vuur. Licht op licht. Allah leidt naar Zijn licht wie Hij wil. En Allah geeft voorbeelden voor de mensen, en Allah is Alwetend."— (Koran 24:35)

Smeekbede van de Profeet Mohammed ﷺ:
We kunnen Allah vragen, moge Hij geprezen en verheven zijn, om ons te zegenen met Zijn licht, net zoals de Profeet Mohammed ﷺ de sahabah leerde.[2]

O Allah, plaats licht in mijn hart, licht in mijn gehoor, licht rechts van mij, licht links van mij, licht boven mij, licht onder mij en licht voor mij. En achter mij is een licht, en het grootste licht voor mij

Allahummaj'al fee qalbee nooran, wa fee sam'ee nooran, wa an yamini nooran, wa an yasari nooran, wa fawqi nooran, wa tahti nooran, wa amami nooran, wa khalfi nooran, wa a'dhim lee nooran.

Engelse vertaling:
"O Allah, breng licht in mijn hart en licht in mijn gehoor en licht rechts van mij en licht links van mij en een licht boven mij en een licht onder mij en een licht voor mij en een licht achter mij en maak mijn licht groot."

Reflecterend op je licht:
Ieder mens heeft een licht dat van hem uitgaat. De intensiteit waarmee het schijnt wordt bepaald door hun oprechte karakter en de rechtschapenheid van hun daden. Elk goed dat je doet, verlicht het pad naar het paradijs, en elk kwaad neemt ervan weg. De bedoeling van de gelovige zou dus moeten zijn om zich te concentreren op manieren waarop hun wezen is als een mot op een vlam, en anderen aantrekt vanwege hun licht en goedheid.

dagZienLiman MuminienEn de gelovigeZoekenVerlicht zetussenhun handenEn door hun geloofGoed nieuwsAllahJannatbedrijfvanonder hetDe rivierentwee onsterfelijkenWaarinDatHijDe duizendende grote

dagHij zegtDe spendersEn de spendersaan wieGelovenKijk naar onswij citerenvanUw lichtEr werd gezegdGa terugachter jeDus zoekNuraHij werd geslagentussen henBissurnaar hemdeurin hetin hetٱرَّرَحَمُEn zijn rugvanKusDe kwelling

(12) De dag van het kruis van de gelovigen, yas'aa nooruhum baina aydeehim wa bi aymanihim bushraakumul, de dag van het paradijs, de tahtihal anhaaru khaalideena feeha; (13) O Yaqoolul huichelaars walmunafiqaatu, wij geloven in het ongeziene, en wij zijn degenen die in het licht geloven, en wij zijn het licht van het licht, en wij zijn het licht van het licht, en wij zijn de manifestatie van genade en de uiterlijke schijn van de straf

Engelse vertaling:
"(12) Op de dag dat je de gelovige mannen en gelovige vrouwen ziet, hun licht voor hen uit en aan hun rechterkant, [zal er worden gezegd]: "Je goede tijdingen vandaag zijn [van] tuinen waar rivieren doorheen stromen, waarin je eeuwig zult vertoeven." Dat is wat de grote prestatie is. (13) Op [dezelfde] Dag zullen de hypocriete mannen en hypocriete vrouwen tegen degenen die geloven zeggen: "Wacht op ons, zodat we wat van uw licht kunnen verkrijgen." Er zal worden gezegd: "Ga terug achter je en zoek licht." En er zal een muur tussen hen worden geplaatst met een deur, waarvan de binnenkant barmhartigheid bevat, maar aan de buitenkant is kwelling."— (Koran 57:12-13)

Vraag Allah سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ om vergiffenis en om uw licht te vergroten, zodat we niet lijden onder het lot van degenen die achterblijven omdat hun licht te zwak was. De du'a is hieronder onderstreept ter referentie.

Oh mijnDegenen dieGelovenBerouw hebbennaarAllahBerouwadviesKunnenUw HeerDatboetenOver jouJe slechte daden zullen komenEn laat je binnenkomenJannat ttbedrijfvanonder hetDe rivierendagNeeschandeAllahde profeetEn degenen dieGelovenmet hemhun lichtZoekentussenhun handenEn door hun geloofze zeggenHeercompleetvoor onsOns lichtEn vergeefvoor onsdie jijopalleietsQadir ٞ

O Ayyuhal Lazeena, ik geloof in berouw en er is geen berouw bij Allah, nasoohan 'asaa rabbukum any-yukaffira' ankum sayyi atikum wa yudkhilakum in het paradijsrabbanaaa atmim lanaa nooranaa waghfir lana innaka 'alaa kulli shai'in qadeer

Engelse vertaling:
"O jullie die geloven, toon berouw aan Allah met oprecht berouw. Misschien zal jullie Heer jullie wandaden van jullie verwijderen en jullie toelaten in tuinen waar doorheen rivieren stromen [op] de Dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloofden niet te schande zal maken. Hun licht zal voor hen en aan hun rechterzijde schijnen; zij zullen zeggen: 'Onze Heer, maak ons ​​licht perfect voor ons en vergeef ons. Voorwaar, U bent boven alle dingen bekwaam.'"— (Koran 66:8)

Referenties:
[1]Sahieh Moslim 179c
[2]Sahih (Al-Albani) Al-Adab Al-Mufrad 695 | Variaties bestaan, zie ook Sahih Bukhari 6316 en/of Jami at-Tirmidhi 3419

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 11/10/2023

Views: 5393

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.